تاريخ : سه شنبه هجدهم آبان ۱۳۸۹ | 8:26 | نویسنده : بدیعی

ت

خودآزمایی

1ـ در شعر تو را می خوانم مقصود شاعر از جمله ی «ما این را از گذشته به ارث می بریم» چیست؟

2- عبارتهای كنایی زیر را معنا كنید.

الف) سماق مكیدن .......................... ب) دندان به دندان خاییدن ...............................

3- زیتون نماد چیست و نشانه ی كدام كشور است؟

4- مقصود مقصود از «نرون مرد اما رم نمرده است» و « با چشمهایش می جنگد» چیست؟

 

ث

درك مطلب

1ـ با توجه به شعر زیر به سوالات پاسخ دهید.

«آیا از سرزمین تو بود كه فرشتگان سرودهای صلح و شادی انسان را برای چوپانان خواندند؟

وقتی كه مرگ در شكم درندگان دنده های بشر را دید و در قهقه ی فشنگ ها بر سرزنان گریان به دبكه پرداخت بجز او كسی نخندید.»

الف) منظور از سرودهای صلح و شادی چیست؟

ب) در این شعر چوپانان چه كسانی هستند؟

ج) منظور از درندگان چه كسانی هستند؟

د) منظور از «او» در عبارت «جز او كسی نخندید» كیست؟

2-با توجه به داستان هدیه ی سال نو منظور از ته مانده چپاول مادام سوفیا « در جلمه زیر چه چیزی است؟

«هنگامی كه دلا به خانه رسید به فكر چاره ای برای ته مانده ی چپاول مادام سوفیا افتاد»

3-«تو خیلی اوستایی از آن كهنه كارها هستی یك كلمه حرف نمی زنی می ترسی كه خودت را لو بدهی»

منظور از «كهنه كار» در عبارت بالا چیست؟

4-مقصود از كلمات مشخص شده در بیت «همه شب در این امیدم كه نسیم صبحگاهی/ به پیام آشنایی بنوازد آشنا را» چیست؟

5- چو به دوست عهد بندد ز میان پاكبازان منظور از دوست كیست؟

6- در عبارت «زیبای كوچكش را ربودند و گفتند تو آواره ای» منظور از زیبای كوچكش چیست؟

7-در عبارت « با عشق خود چه كنیم در حالی كه چشم ها و دهانمان پر از خاك و شبنم یخ زده است» منظور از كلمات مشخص شده چیست؟

 

ج

شعر حفظی

الف) برخیز و مخور غم ..................... بنشین  و دمی به ......................

ب) از مه او مه شكافت دید او .......................... ماه چنان بخت یافت او كه

ج) هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست

د) آنان كه محیط فضل و آداب شدند

 

 

الف

معنی نظم و نثر (6 نمره )

 

 

1- مگر ای سحاب رحمت، تو بباری ارنه دوزخ             به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را

2- خروشید كای مرد رزم آزمای                   هماوردت آمد مشو باز جای

3-هزار بادیه سهل است با  وجود تو رفتن                   اگر خلاف كنم سعد یا به سوی تو باشم

4- كشتی شكستگانیم ای باد شرطه برخیز      باشد كه باز ببینیم دیدار آشنا را

5- بر كشته ی ما جز باران رحمت خودمبار

6- به راستی كه شب رفتنی است، نه اتاق توقیف ماندنی است و نه حلقه های زنجیر

7- چو شیر خدا راند بر خصم تیغ                  به سر كوفت شیطان دو دست دریغ

8-درست است كه اعمال ما، ما را می سوزانند، ولی تابندگی ما از همین است.

9-برای حاصل دادن كشتزارها منتظر رسیدن تموز و پای كوبی دبكه در موقع درو هستیم.

10- برای به جا آمدن احوال و تسكین غلیان درونی، درحیاط قدم زدم.

 

ب

معنای لغت (2 نمره)

11-در وقت صباح مؤمنان را صبوح است.                  12- چو سوفارش آمد، به پهنای گوش..............

13-روزهای اول هرچه كم داشت از كومه های گیله مردان جمع می كرد.

14-كوكب درخشان در آن لحظه به افق بسیار نزدیك بود.

15-ماه آذارش پشته ها را با شقایق ها و نرگس ها می‌آراید.

16-علامت دیگر خیابان اصلی پیچیده بود و پر جلو آن اسلام می داد.

17-گوی حنجره اش دو تنبوشه داشت.                     18-برانگیخت ابرش برافشاند گرد

 

 

پ

درك مطلب(4 نمره)

18ـ با توجه به شعر به سوالات پاسخ دهید:

آیا از سرزمین تو بود كه فرشتگان، سرودهای صلح و شادی انسان را برای چوپانان خواندند؟ وقتی كه مرگ در شكم درندگان، دنده های بشر را دید و در قهقه ی فشنگ ها بر سر زبان گریان به دبكه پرداخت، جز او كسی نخندید.

19- منظور از سرودهای صلح و شادی چیست؟

20-چوپانان، چه كسانی هستند؟ (در این شعر)

21-منظور از «درندگان» چه كسانی هستند؟

22-چرا شاعر معتقد است مرگ خندان است؟

23-با توجه به داستان هدیه ی سال نو منظور از ته مانده چپاول مادام سوفیا در جمله زیر چه چیزی است؟

«هنگامی كه دلا به خانه رسید به فكر چاره ای برای ته مانده چپاول مادام سوفیا افتاد»

24-منظور از «نرون مرد اما روم نمرده است» چیست؟

25-عبارت «شلخته درو كنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید» یعنی چه؟

26-یكی از حضار كه كباده ی شعر و ادب می كشید چنان محفوظ گردیده بود كه جلو رفت و جبهه ی شاعر را بوسید. مفهوم قسمت مشخص شده را بنویسید.

27-در شعر تو را می خوانم مقصود شاعر از جمله ی «ما این را از گذشته به ارث می بریم» چیست؟

28-تو خیلی اوستایی از آن كهنه كارها هستی، یك كلمه حرف نمی زنی می ترسی كه خودت را لو بدهی» منظور از كهنه كار، و لو دادن چیست؟

 

ت

دانش های ادبی (3 نمره)

29-خاوران نامه از كیست و چه نوع حماسه ای است؟

30-فرق نمایش نامه و فیلم نامه در چیست؟

31-روی آوردن به ادبیات داستانی معاصر از چه دوره ای در ایران شروع شده است؟

32-در بیت زیر یك آرایه ی ادبی بیابید و آن را دقیقاً مشخص كنید:

آیینه ی سكندر جام می است بنگر                 تا بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا

33-نویسندگان آثار زیر چه كسانی هستند؟

تلخ و شیرین                    مائده های زمین

كلبه عموتم                     گوژپشت نتردام

 

 

خودآزمایی (4نمره)

34- در داستان «گیله مرد» نویسنده در چند جای داستان از صدای جیغ زنی كه در جنگل پیچیده است یاد می كند، مقصو او چیست؟

35- چرا نویسنده ی فیلم نامه ی بچه های آسمان، این نام را برای فیلم نامه ی خود انتخاب كرده است؟

36-عبارت كنایی «دندان به دندان خاییدن» یعنی چه؟

37-«سربه گردن آوردن» یعنی چه؟

38-در غزل سعدی مقصود از مجمعی كه شاهدان دو عالم در آن گرد می آید، چیست؟

39-زیتون نماد چیست و نماد كدام كشور است ؟

40-دو مورد از اصلی ترین مسائلی كه در حوزه ی ادب پایداری جای دارد را بنویسید؟

 

 

 

شعر حفظی(1 نمره)

41- برخیز و مخور غم ......................                         بنشین و دمی به .......................

42- از مه او مه شكافت دیدن او .........                     ماه چنان بخت یافت او كه

   • پرشین ووی
  • قالب میهن بلاگ