تاريخ : شنبه دوم دی ۱۳۹۱ | 19:10 | نویسنده : بدیعی

به نام خدا    

سوال امتحان داخلي درس :  زبان فارسي ( 3)  پايه : سّوم   رشته : علوم انساني         نوبت : اوّل  زمان : (75دقيقه )

نام ونام خا نوادگي:                           تاريخ امتحان:                       نام دبير :                            

 

زبان شناسي : (4نمره)

1)

الگوي هم نشيني «بلندِ كوه» را بنويسيد. اين گروه اسمي بيشتر در كدام حوزه ي زبان به كار مي رود؟ 

2)

چرا با وجود داشتن واجگاه مشترك دو واج « ب» و«پ» مي توانيم واژه ي« بپرد» را به كار مي بريم؟

3)

بر اساس كدام قاعده ي زباني نمي توان جمله ي مقابل را به كار برد؟   « تو، تو را از ديد ديگران پنهان نمودي»

4)

اگر از دوستمان بپرسيم « ساعت چند است» بگويد «شير خريدم» كدام قاعده ي زباني رعايت نشده است؟

5)

الگوي هجايي واژه ي« مار» را بنويسيد.

6)

صورت تصريفي واژه ي« مُرد» را در گزينه هاي زير مشخّص كنيد.

الف) مُرده     ب) مُرده ها     ج)  مُرده اي(يك مرده)

7)

دادن اطّلا عات املا يي ، تلفّظي ودستوري مربوط به كدام سطح مطالعه ي واژگان مي شود؟

8)

چرا بخش واژگان بيش از هر بخش ديگر، از انواع تغيير و تحوّل علمي ،صنعتي ومانند اين ها تاثير مي پذ يرد؟

9)

درفرهنگ لغات يا واژگان صورت پايه در مدخل...... وصورت تصريفي در مدخل........ مي آ يد. 

 

 

 

املا وبيا مو زيم: (3نمره)

1)

كدام گروه از واژه هاي هم آوا با بقيّه فرق دارد؟ توضيح دهيد.( روا- روا ) (خويش- خيش) (روان-روان)

2)

چرا واژه ي سبزي براي جمع بسته شدن با«ات» نياز به ميانجي دارد؟

3)

املاي كلمات نا درست را اصلاح كنيد.

برحه وزمان- مهبط جبرئيل-توع ورغبت-اصطناع وانتخاب-بهبود وانتعاش-صباع ووحوش

4)

اختلاف معنايي واژه هاي زير را بنويسيد. استجاره- استيجار

5)

از ميان واژه هاي زير يك واژه با بقيّه فرق دارد آن را بيابيد ودليل را ذكر كنيد.

پلّكان- درختان- كوهان

6)

چرا يك فارسي زبان بايد قواعد زباني وخطّي را بشناسد؟

 

 

 

نگارش: (5نمره)

1)

اصطلاح« كات» در فيلم نامه چيست؟

2)

نمايش نامه از نظر نوع بيان به چند دسته تقسيم مي شود؟

3)

معني كنايه اي عبارت مشخّص شده را بنويسيد. « بين دعوا اكبر خيلي قدرت نمايي مي كرد.»

4)

با استفاده از صنعت اغراق جمله ي زير را ادبي كنيد.«دوستي دارم كه بسيار پر حرف است.»

5)

به نوشته اي كه نمايش از روي آن اجرا مي شود نمايش نامه يا ......... ميگويند.

6)

كدام عنصر ادبي(آرايه ها) در جملات زير ديده مي شود؟

  الف) خورشيد با سر شاخه هاي بيد سلام واحوال پرسي كرد

ب)فضا تلخ وسنگين بود ج)غنچه ي دل نگران پرپر شدن است اگر باغبان محبّت نباشد

7)

مقالات وگزارش ها در چه صورتي مي توانند جزء نوشته هاي ادبي محسوب شوند؟

8)

نويسنده با استفاده از كدام عامل هنري ساز(ادبي ساز) نوشته ي زير را ادبي كرده است؟

« هيچ جاي دنيا تر وخشك را مثل ايران با هم نمي سوزاند.پس از پنج سال در به دري وخون جگري هنوز چشمم دربالاي كشتي به خاك پاك ايران نيفتاده بود .....

9)

درنوشته هاي ادبي نويسنده غير از نقش پيام رساني چه نقش هاي ديگري به عهده دارد؟

10)

حركت نمايشي وتكنيكي در نمايش نامه ، هر كدام مربوط به چه كساني است؟

11)

قسمتي از فيلم كه زمان در آن تداوم دارد........ناميده مي شود.

 

 

 

دستور: (8نمره)

1)

با توجه به عبارت زير به سوالات داده شده پاسخ دهيد.

«بهار آمده است تا ما را به ميهماني طبيعت ببرد .  وبه زندگي نشاط ببخشد.                                                 

الف)جمله ي مشخّص شده چند تگواژ دارد؟ (25/.) ب)زمان آخرين فعل عبارت بالا را بنويسيد.(25/.)                           ج)تگواژ «را» و«بهار» جزء كدام نوع تگواژ قرار مي گيرند؟(5/.)د) نوع حرف«تا»در عبارت بالا چيست؟          ه) كلّ عبارت از چند واژه تشكيل شده است؟(25/.) خ)فعل «آمده است» از نظر ساختمان چه نوع فعلي است؟          

2)

با يك دليل بنويسيد كه چرا جمله يزير به شيوه ي بلاغي است؟ « چه زيباست طبيعت »

3)

په جاي فعل هاي امري مثل:« بخوانيد، بخوريد و....براي احترام از چه فعلي مي توان استفاده كرد؟

4)

براي نهاد زير يك فعل مناسب بياوريد وعلّت مفرد وجمع بودن آن را توضيح دهيد.

5)

اشياء اگر نهاد جمله واقع شوند وجمع باشند در چه صو رتي فعل آنها هميشه جمع ميآيد؟ با مثال تو ضيح دهيد.

6)

نمودار جمله ي« ما ايرانيان فرهنگ خود را بسيار غني مي دانيم» رارسم كنيد ونام اجزاي سازنده ي آن را بنويسيد.

7)

فعل « رميده است» را با توجه به شخص گذرا كنيد.

8)

در گروه اسمي « تختِ خواب» و« گلِِِ سرخ» دو كسره چه تفاوتي با هم دارندِ ؟

9)

 

جمله ي زير را گذرا به مفعو ل كنيد. « سعيد رفت.»

 

10)

واژه ي «عمو» را يك بار به عنوان «شاخص» ويك بار به عنوان « هسته ي گروه اسمي » به كار ببريد.

 

11)

چرا حذ ف نهاد در جمله ي زير امكان پذ ير نيست؟ « من بيچاره تمام سعي خود را كردم.» 

 

 

12)

 

 

در عبارت داده شده قسمت مشخّص شده كدام نقش تبعي را مي پذ يرد ؟ 

    « سياوش وفرود ، پد روپسر عزيز شاهنامه، در مرگ غريبانه سرنوشتي مشترك دارند.»

 

13)

 

با پسوند « گانه» يك واژه ي مناسب بنويسيد.  

 

14)

 

در گروه اسمي« چهار دستگاه اتومبيل سفيد» وابسته ي وابسته و نوع آن را با رسم نمو دار پيكاني مشخّص كنيد

 

15)

 

نوع متمّم را در جمله ي زير مشخّص كنيد. « علاقه ي او را به مطالعه مي ستايم .» 

 

16)

براي صفت « زرنگ» در گروه اسمي « دانش آموز زرنگ» يك قيد بياوريد.

 


برچسب‌ها: سپیده مختاریان

  • پرشین ووی
  • قالب میهن بلاگ